what silly geese!

Pat Battler

Registered User
#1
رييس جمهوري اسلامي ايران سهميه بندي بنزين را يك تصميم بسيار بزرگ و پيچيده خواند و گفت : دشمنان به اين واقعيت مهم اعتراف كرده*اند كه در صورت كنترل و كاهش مصرف سوخت، ايران شكست*ناپذير خواهد بود.


احمدي نژاد عصر جمعه در ادامه سخنان خود در بزرگترين گردهم*آيي مديران اجرايي و كارگزاران نظام اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي،تاكيد كرد:
گازسوز كردن خودروها يكي* از راههاي اساسي در كاهش مصرف بنزين در كشور است.

وي گفت: با گازسوز كردن خودروها، نيازي به واردات بنزين نخواهيم داشت.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد مراقب باشيم كه سهميه بندي بنزين براي مردم مشكل ايجاد نكند، افزود : وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات بايد با دقت قيمت*ها را كنترل كنند و از افزايش قيمت*ها جلوگيري نمايند.

احمدي نژاد در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: عدالت بايد روح جاري در تصميمات و برنامه ريزي*ها باشد و توزيع عادلانه منابع بين انسانها، رسيدگي به هم جاي كشور و ترجيح منافع ملي بر منافع فردي، شخصي و گروهي* از ابعاد عدالت است.

وي در اين چارچوب بر تلاش همه مديران و كارگزاران نظام براي تحقق"عدالت گستري"،"مهر ورزي"، " خدمتگزاري به مردم" و" رشد و تعالي همه جانبه كشور"شعارهاي محوري دولت نهم در جامعه تاكيد كرد.

رييس جمهوري اجراي عدالت را سخت*ترين مرحله برپايي حاكميت اسلامي دانست و گفت: عده*اي كه با اجراي عدالت منافع خود را در خطر مي*بينند،در مقابل آن مانع ايجاد مي*كنند .اين افراد با قطع شدن امتيازات خود مخالف هستند.

احمدي نژاد خدمت به مردم را بالاترين و ارزشمندترين كار دانست و گفت:
شان دولتمردان، خدمتگزاري به مردم است و اين اصل بايد در تمام رفتارهاي مديران اجرايي نهادينه شود. مديران قدر فرصت خدمت به مردم را بدانند.

رييس*جمهوري تلاش براي تعالي*و رشد همه جانبه كشور را از ديگر برنامه*هاي در دستور كار دولت عنوان كرد و افزود : ما پيشرفت مادي و معنوي را با هم مي خواهيم و بدنبال الگوي اسلامي ايراني براي توسعه كشور هستيم.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود فعاليتها و موفقيت*هاي دولت در عرصه*هاي مختلف را تشريح و خاطرنشان كرد: درعرصه داخلي تلاش دولت براي ايجاد وحدت و همدلي و ايجاد نشاط ، اميد و تحرك در بخش*هاي گوناگون بوده است.

رييس*جمهوري ازسفرهاي استاني بعنوان مهمترين اقدام دولت براي برقراري ارتباط بين دولت و ملت و حل مشكلات مردم و تصميم*گيري براي توسعه و پيشرفت همه*جانبه كشور توزيع عادلانه منابع و امكانات نام برد.

احمدي نژاد ادامه داد: در زمينه اقتصادي دولت بدنبال تحول در اقتصاد كشوراست و اجراي سياست*هاي اصل ‪ ۴۴‬كه دولت خود بدبنال آن است، از مهمترين اقدامات دولت براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور است.

رييس جمهوري افزود:در اجراي سياست*هاي اصل‪ ۴۴‬كارهاي بزرگي از سوي دولت انجام شده كه يك انقلاب اقتصادي است اما واگذاريها بسيار حساس و مهم است و بايد با دقت انجام شود.

احمدي نژاد تصريح كرد: در بخش توليد كارهاي خوبي انجام شده و دولت با حمايت ازتوليد در بخش*هاي صنعتي و كشاورزي بدنبال افزايش صادرات غير نفتي و كاهش وادرات در كشور است كه موفقيت*هاي زيادي نيز در اين راه حاصل شده است.

رييس جمهوري در ادامه تلاش دولت براي كاهش مصرف سوخت در قالب تبصره ‪۱۳‬ وهمچنين تلاش دولت براي حل*مشكل مسكن در جامعه را با دردستور كار قرار دادن ساخت ساليانه بيش از ‪ ۲‬ميليون مسكن از ديگر اقدامات دولت عنوان كرد.
‬مدير اجرايي از سراسر كشور حضور دارند

:haha7::haha7:
 

Sinn Fein

Infidel and White Interloper
Wackbag Staff
#2
What is this bullshit supposed to be?
 

d0uche_n0zzle

**Negative_Creep**
#4
Yassin Jomhuri Islami Iran equity lines petrol OL Yuck design گ 9 seed and CONSORTIUM j applications and hand Khoand گ Author : Deshmanan by Wayne and Akait important recognition came as * & Qi der photographed and Cntrl Kahsh Bank Sughd, Iran Ckst Na * CONSORTIUM Mir Khoahid Bod. Ahmeti n ژ Ed Friday afternoon der perpetuate Shnan Khod der pop گ Tren گ jeopardized * Aye Directors Agraye and Carr گ Zarra an Islamic CONSORTIUM o ag CONSORTIUM Erose coup Islami, the response : گ Azzouz Carden Khodroha Leakey * ag Rahehei essential der Kahsh Bank benzene Chor der Ast. Wee گ Author : Ba گ Azzouz Carden Khodroha, Niyazi by imports petrol Enkhoahim Dasht. Ahmeti n ژ Ed Ba confirmation Mainland Ainch hands observer Paschim Qi equity lines petrol opinion Merdem problem finding Nkend, Afsud : visited prominent گ and I Sazaman Tezirat hands Ba rang evaluated * Ha Ra Cntrl Kenned and ag Afzaich evaluated * Ha Jallow گ finds Nmeind. Ahmeti n ژ Ed der Bakhshi ag Shnan Khod show Dasht : Aadalt pure spirit being der designs and Bernamh Rezi * Ha strongest and distribution between the upper Adlanh becomes, Resid گ j are by Jay Khor and weighting benefits Milli Mainland benefits individually, and personal گ Rohee * ag dimensions Aadalt Ast. Wee der applications where TR applications and a shore erosion discouraging directors and Carr گ Zarra opinion verification system "Aadalt گ will see", "bride and Erse", "served by the ministerial گ Merdem" and the "Almighty Rushd and discouraging part Khor" Shearhai pivotal Dawlat greed der University confirmation response. رييس جمهوري اجراي عدالت را سخت*ترين مرحله برپايي حاكميت اسلامي دانست و گفت: عده*اي كه با اجراي عدالت منافع خود را در خطر مي*بينند،در مقابل آن مانع ايجاد مي*كنند .اين افراد با قطع شدن امتيازات خود مخالف هستند. Ahmeti n ژ Ed served by Merdem OL Balatrin and Arschmendtren Carr Danst and گ Author : The Doltmerdan, served by the ministerial گ Merdem Este, where the hands der fully Rvtarhay Directors Agraye Nhadineh Sood. Directors served as archaic by Merdem OL Badannd. رييس*جمهوري تلاش براي تعالي*و رشد همه جانبه كشور را از ديگر برنامه*هاي در دستور كار دولت عنوان كرد و افزود : ما پيشرفت مادي و معنوي را با هم مي خواهيم و بدنبال الگوي اسلامي ايراني براي توسعه كشور هستيم. Ahmeti n ژ Ed der perpetuate Shnan Khod effectiveness and Movkit * Hi Dawlat der Arash * Hi various OL autopsy and Khatarnchan response : Drarsh internal erosion Dawlat opinion and find a united Hamdli and find activity, and move der Omid Bakhsh * Hi گ Luna گ won Bode Ast. Reyes * republican Azsfarhai Astani entitled Mahmitrin feet Dawlat opinion Bergrari correlation between Daulat and bored and solve problems Merdem and design * گ view and the view of the expansion drive * CONSORTIUM Eshrvat part Khor distribution Adlanh sources and potential Nam reply. Ahmeti n ژ Ed perpetuate Dad : der Ilahme economic Dawlat Bdenbal turning der Khorast economy and Ajraj Siyaset * Hi origin 555-0123 ۴ ۴ 618-2773 Qi Dawlat Khod Bdbenal that Este, ag Mahmitrin Akdamat Dawlat opinion a shift economy Chor der Ast. Reyes republican Afsud : der Ajraj Siyaset * Hi origin 555-0123 ۴ ۴ 618-2773 Karhai pop گ j ag only Daulat Anjam severity Qi Yuck coup economic Ast either Wa گ Zariha 9 sensitive and important Ast and hands Ba rang Anjam Sood. Ahmeti n ژ Ed statement in response : der Bakhsh generation Karhai Khobe Anjam intensity and Daulat Ba Hemayattullah Aztoled der Bakhsh * Hi industries and Khaorzi Bdenbal Afzaich exports Our opinion-and Kahsh and set Chor der Ast Qi Movkit * Hi Njuma Ekundanayo and Qin Xiaomei Nez where he saw happening der Ast intensity. Reyes republican der perpetuate tlush Dawlat opinion Kahsh Sughd Bank der mold thoughtfulness 555-0123 x2222 They ۱ ۳ applications Nene tlush Dawlat opinion solve the problem of housing der * University Ra Ba Drdstor Carr decision Daden bogged Salianh Sizzle Beach 555-0123 ii 618-2773 housing Miloon ag de گ t Akdamat Dawlat title response. 618-2773 Director Agraye ag Sraser Khor attend Darnd __________________
The scammers have moved from Nigerian to Saudi Arabia?
 
#5
Allah Akbar!!! Durka Durka Mohammed Jihad!!! Bakala, Durka Mohammed Jihad!
 
Top